Etični kodeks »Društvo za razvoj duhovne inteligence Budni«

Vloga etičnega kodeksa Društva Budni:

  • Za ustvarjanje zavez in prijateljstev med ljudmi
  • Za čistost relacij med člani
  • Za iskrenost in odkritosrčnost
  • Za integriteto in spoštovanje dostojanstva


1. Zaveza

Kot član/ica Društva za razvoj duhovne inteligence Budni se zavezujem k predanosti, spoštovanju in osebni rasti skladno z visoko etiko društva in njenih članov.


2. Spoštujem dostojanstvo posameznika

V Društvu Budni delujemo na celostnem pristopu razumevanja samih sebe in vseh ljudi in okolij, ki nas obkrožajo. Vodi nas razumevanje o pomenu spoštovanja dostojanstva in integritete posameznika. Posameznik je gradnik, steber vsake organizacije, zato se zavezujem, da se bom trudil/a, da kot posameznik/posameznica naredim vse, kar je v mojih močeh, da z lastno osebnostjo k društvu prispevam največ, kar lahko.


3. Prizadevam si za osebno rast in odgovorno samopodobo

Zavedam se, da skupnost ljudi, ki deluje skupaj, ustvarja posebne sinergije, h katerimi sam/a znatno prispevam. V ta namen se zavezujem k trudu in rednemu delu na lastnih potencialih in spreminjanju pomanjkljivih karakternih lastnosti, ki bi jih opazil/a pri sebi ali na katere bi me upravičeno opozarjali/opozorili člani.
Odprt/a sem za konstruktivne kritike, obenem pa se zavezujem, da se destruktivnih kritik drugih in njihovega dela ne bom posluževal/a.


4. Člani Društva Budni

Kot član/ica društva si prizadevam, da sem odprt/a do soljudi, novih idej in da eventualne notranje konflikte razrešujem z visoko stopnjo integritete in spoštovanja do raznolikosti.
Kot član/ica društva pazim na ugled društva ter lastni ugled, saj dobre navade trajno spreminjajo dobrobit vseh nas.


5. Osredotočam se na Blaginjo društva Budni

Prizadevam si za čim koristnejšo vlogo društva v okolju in za njegov nenehni razvoj.
Moje naloga je, da določim vsem razumljivo in koristno vlogo društva v okolju, da skladno s to vlogo kontinuirano določam merljive cilje osebnih projektov in projektov skupine, ki jih odgovorno usklajujem z drugimi deležniki in jih nato dosledno uresničujem po principu nenehnega večanja blaginje ne zgolj društva in njenih članov ter sodelavcev, temveč vseh, katerih razvoj je soodvisen od delovanja našega društva.
Zavezujem se k stalnemu spremljanju makroekonomskih, družbenih, tehnoloških in drugih sprememb v okolju, da bi temu primerno pravočasno prilagodil/a lastne delovne naloge in s tem delovanje društva.


6. Gradim medsebojno zaupanje med razvojnimi partnerji Društva Budni

Razvojno partnerstvo, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju, je osnovno vodilo društva. Moja vizija je, da so naši odnosi spoštljivi in v duhu dobre medčloveške in društvene prakse. Medsebojno zaupanje gradim na doslednem uresničevanju dogovorjenega. Pazim na bardo lastne besede.
Sodelovanje sklepam s pogoji, ki sem jih sposoben/sposobna uresničevati v skladu z dobrimi človeškimi in poslovnimi navadami.
Medsebojne spore poskušam reševati sporazumno, v duhu dobrega sodelovanja; predvsem pa z osebno rastjo omogočam, da sporov ne bo.
Zavračam pridobivanje informacij po moralno spornih metodah.


7. Delujem dobronamerno do skupnosti

Društvo je soodvisno od skupnosti, v kateri deluje, kot je tudi skupnost odvisna od širšega okolja. Vzajemen odnos temelji na poštenosti, transparentnosti, medsebojni pomoči in razumevanju.
V skupnosti prevzemam pozitivno vlogo. To dosegam z materialnim in nematerialnim spodbujanjem osebne rasti in kulture ter drugih aktivnosti v danih zmožnostih deležnikov. Vodilo pri tem bo največja dobrobit, ki jo bo imela skupnost, saj bo imelo pri tem posredno korist tudi društvo in njegovi člani.


8. Spoštovanje znanja, veščin in kompetenc

Člane spoštujem v njihovem znanju, veščinah in kompetencah in se ne poslužujem nespoštovanja zaradi njihovih superiornih/inferiornih lastnosti.
V kolikor bom kršil/a njihovo dostojanstvo in jih poskušal/a izključevati, članstvo v društvu prekinem.
Prizadevam si krepiti svojo sposobnost in usposobljenost za delo, zato se bom sproti seznanjal/a z novostmi, se izobraževal/a in aktivno poslušal/a posameznike z zamislimi, brez zavisti in ljubosumnih prvin.


9. Delo v skupinah/timih

Zavezujem se, da bom v skupinah deloval/a strpno, korektno in vljudno. Članov/članic pri pogovoru ne prekinjam. Komuniciram jasno in vljudno.
Za dobro opravljanje dela je potrebna strokovna podkovanost, zato se redno izobražujem in izmenjujem izkušnje z drugimi. Za odličnost svojega dela se zavezujem k odprtosti do znanj in veščin strokovnjakov iz znanstvenih in ostalih, divergentnih strokovnih okolij in področij, ki mi s svojo vednostjo lahko pomagajo pri reševanju ključnih problematik razvojnih usmeritev društva.
Zavedam se, da je uspešnost mojega dela odvisna tudi od dobrega počutja vseh vpletenih. S svojim vzorom kažem elemente dobrega značaja ljudi in procesov, saj je za uspešno organizacijo pomemben odnos do vsakega njenega člena.


10. Odgovoren/odgovorna sem do sebe in drugih

Zavedam se, da je delo dobrega članstva vedno rezultat jasnih in čistih odnosov. S pravimi profesionalnimi, strokovnimi in tehničnimi argumenti na vljuden način sporočam svoje ideje.
Zato sem odgovoren/odgovorna do sebe v visoki etični meri. V kolikor presodim, da ne ustvarjam pravih rezultatov, ta problem rešujem sproti skladno z navodili in usmeritvami vodstva in skupščine.
Zavezujem se k spoštovanju vseh članov, sebe in idej, ki jih razvijamo v sinergiji.


11. Skrbim za rast in razvoj sodelavcev

Vir uspešnosti društva so sposobni in zavzeti člani. Njihova energija in znanje omogočata razvoj in uspeh društva, zato se kot član/ica zavzemam za dobrobit vseh članov.
Spoštujem vse člane/članice in cenim njihov trud in delo, s katerima prispevajo k uspehu društva.
Kot član/ica si prizadevam za osebno rast sodelavcev tako po strokovni kot osebni plati. S člani komuniciram odgovorno s ciljem, da se bomo skupno razvijali v samostojne in cenjene osebe, ki rade delajo v društvu.
Moje vodilo je proaktivna in transparentna interna komunikacija.
Kot član/ica se zavzemam za sodelovanje v osebnem razvoju sodelavcev z osebnim zgledom, za lastno nenehno izobraževanje in usposabljanje. Zavedam se osebne odgovornosti uresničevanja dogovorjenih strategij ciljnega razvoja dela in osebnosti, ki sta predpogoj uspešnega poslovnega razvoja in rasti.


12. Komunikacija

Zavezujem se k spoštljivi, lojalni in vljudni komunikaciji. Zavezujem se k izboljševanju lastnih retoričnih sposobnosti in sem se pripravljen/a učiti od boljših in izkušenih po principu hvaležnosti in človeške veličine.
Zavezujem se k prepoznavanju pozitivnih lastnosti članov/članic ter dobrih plati projektov in delovnih nalog. Zavedam se, da pozitivno delovanje rodi pozitivne rezultate.
Komunikacija po elektronski pošti je vljudna in motivirajoča, zato se zavezujem h kulturi pisanja in vljudnemu sporočanju informacij in sporočil vsem deležnikom.


13. Nagrajevanja

Kot član/ica društva se zavezujem k prepoznavanju posebne predanosti določenih članov društva in sem hvaležen/hvaležna, da lahko predanost nagradimo.
Nagrajevanja za posebne dosežke in predanost (zaveza) bodo v skladu z zakonom o poslovanju društev ter sprejeta skladno s statutom Društva Budni.

 

Misel tedna

"Ne sprašujte se predolgo, kaj je šlo narobe. Namesto tega se osredotočit na naslednji korak in porabite vso svojo energijo za korak naprej - v smeri iskanja odgovora."

(Denis Waltley)

 

 

 


Spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Z uporabo naših strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Želim izvedeti več